DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  RINH HÀNG HIỆU CHỈ MẤT 2 PHÚT CLICK CHUỘT MỖI NGÀY !!!

  yenvutk
  yenvutk
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 1

  RINH HÀNG HIỆU CHỈ MẤT 2 PHÚT CLICK CHUỘT MỖI NGÀY !!! Empty RINH HÀNG HIỆU CHỈ MẤT 2 PHÚT CLICK CHUỘT MỖI NGÀY !!!

  Bài gửi by yenvutk on 2009-10-19, 17:02

  KI?M HÀNG HI?U CH? M?T M?I NGÀY 2 PHÚT

  Lockerz là trang kh?o sát ý ki?n ?ánh giá c?a
  m?i ng??i trên nhi?u l?nh v?c: th??ng m?i, gi?i trí, m?ng,… CEO c?a Lockerz là
  Kathy Savitt, c?u phó ch? t?ch ?i?u hành Amazon.com, c?u ch? t?ch marketing
  American Eagle. Còn cty ch? qu?n c?a Lockerz là Liberty Media, 1 ông trùm
  truy?n thông. Nhi?m v? c?a thành viên là login vào trang web tr? l?i kh?o sát
  ?? tích l?y ?i?m ??i quà. M?i ?ây Lockerz ?ã công b? danh sach các qu?c gia
  ???c ship hàng( hoàn tàn mi?n phí) trong ?ó có Vi?t Nam.B?ng cách bán la? các
  thông tin th?m dò ?ánh giá trên trang web mình mà Lockerz s? chia s? 1 ph?n r?t
  nh? l?i nhu?n cho nh?ng ng??i tham gia.Và ?ó là c? h?i c?a chúng ta.

  - Home page:
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Facebook:
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Twitter c?a CEO Lockerz:
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Thông tin c?a Kathy Savitt:
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  1. Ki?m ?i?m(PTZ) trên Lockerz nh? th? nào?


  R?t ??n gi?n, b?n có th? ki?m ?i?m b?ng các
  cách sau:

  - ??ng nh?p vào Lockerz b?n s? nh?n
  ???c 2 PTZ ( trong 1 ngày b?n ??ng nh?p 1 hay 10 ?n thì c?ng ch? ???c 2 PTZ)

  - Tr? l?i câu h?i kh?o sát( m?i ngày ch? có 1
  câu) b?n s? nh?n ???c 2 PTZ. Các câu h?i th??ng có d?ng nh? sau:

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  T?c là m?i ngày b?n s? nh?n ???c 4PTZ. B?n có
  th? t?ng s? ?i?m này lên 8 PTZ m?i ngày b?ng cách invite t?i 20 ng??i, m?i
  ng??i nh?n ???c invite và ??ng ký b?n s? ???c thêm 2PTZ.

  2. ??i quà gì?

  Có r?t nhi?u l?a ch?n: USB 2GB (40PTZ), Máy
  nghe nh?c 1GB ( 150 PTZ ), Ipod 8GB, Portable DVD Players ( 300 PTZ ), Iphone,
  PS3, Wii ( 600 PTZ )…

  RINH HÀNG HIỆU CHỈ MẤT 2 PHÚT CLICK CHUỘT MỖI NGÀY !!! Clip_image004

  RINH HÀNG HIỆU CHỈ MẤT 2 PHÚT CLICK CHUỘT MỖI NGÀY !!! Clip_image006

  RINH HÀNG HIỆU CHỈ MẤT 2 PHÚT CLICK CHUỘT MỖI NGÀY !!! Clip_image008

  3. H??ng d?n ??ng ký:

  ?? ??ng ký các b?n b?t bu?c ph?i có Invite
  Code. ?? nh?n Invite code các b?n có th? g?i [You must be registered and logged in to see this link.] ??n
  ??a ch?: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Sau khi nh?n ???c Invite các b?n check [You must be registered and logged in to see this link.]:
  Khi m? th? ra click on in ?? ??ng ký
  Sau ?ó nh?p ??y ?? các ô ?ê ??ng ký. ?? bi?t mã “Zip
  Code”
  n?i mình ?ang s?ng b?n click vào ?ây
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  L?a ý b?n ph?i them 3 s? 0 vào ??ng sau zip code > VD b?n ? H?i D??ng thì Zip code là 34000

  ??ng ký thành công s? hi?n ra m?t
  b?ng thông báo b?n t?t ?i r?i vào link

  RINH HÀNG HIỆU CHỈ MẤT 2 PHÚT CLICK CHUỘT MỖI NGÀY !!! Clip_image009[You must be registered and logged in to see this link.]

  Trên ?ó s? có nút PLAY ?ó là 1 trò ch?i ?? t?o
  cho ng??i m?i 1 l??ng ptz ban ??u.Cách ch?i là b?n dung chu?t di chuy?n 1 thanh
  phía d??i màn hình ?? h?ng nh?ng kh?i ptz r?i
  t? trên xu?ng .Ban. c?n nhanh tay chút. (trò
  ch?i di?n ra trong th?i gian r?t ng?n )


  Khi k?t thúc trò ch?i hi?n ra
  thông báo s? PTZ mà b?n h?ng ???c

  Sau ?ó b?n click vào dailies b?n s?
  ???c ??a t?i trang chính và trang này c?ng là trang sau này khi ??ng nh?p s?
  xu?t hi?n .
  ? trang này b?n ch? c?n vi?c tr? l?i câu h?i 1 ngày.N?i dung
  các câu h?i là ý ki?n c?a b?n v? các l?nh v?c c?a ??i s?ng th??ng ngày.Tuy câu
  h?i là b?ng ti?ng Anh nh?ng b?n ??ng s?.Vì các câu h?i r?t ng?n g?n d? d?ch ( b?n vào google d?ch thì
  d?ch ???c h?t ) , nhi?u câu h?i ? d?ng tr?c nghi?m b?n có th? tick b?a c?ng ???c
  còn không t hì ch? c?n tr? l?i ng?n g?n ( b?ng 1 t? có lien quan t?i câu h?i là ???c )

  Nh? v?y m?i ngày b?n ch? c?n 2 phút là có ít
  nh?t 4 ptz dù nhà b?n có n?i m?ng hay b?n ch?i online ngoài quán.

  Các b?n chú ý là sau khi vào trang ch? b?n ph?i
  out ra n?u không b?n s? không ???c c?ng 2ptz cho m?i l?n ghé th?m trang ch? ?âu.

  Khi nào b?n ?? ?i?m ??i quà thì ch? c?n ??ng
  nh?p vào trang ch? r?i yêu c?u ??i quà.Quà s? ???c g?i t?i b?n theo ??a ch? b?u
  ?i?n b?n cho( m?t kha?ng 10-15 ngày ). ??m
  b?o chính xác không m?t phí v?n chuy?n

  VÀ ?ÂY LÀ B?NG CH?NG : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Các b?n c?ng chú ý là ??ng l?p nhi?u acc mà b? ng??i ?i?u hành khoá tài kho?n
  ?ó.

  Hãy nhanh tay lên các b?n.Ch??ng trình này m?i
  du nh?p vào Vi?t Nam thôi.Các b?n s? là nh?ng ng??i tiên phong ?ó.Thông tin này
  ???c cung c?p b?i các website uy tín c?a Vi?t Nam nh? : ddth.com , net12h.com…. nên các b?n c? hoàn toàn yên tâm
  Chúc các b?n may m?n!

  - st trên internet -

   Hôm nay: 2019-08-17, 17:39