DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  CHÀO ĐÓN SỰ KIỆN SYNERGY WORLDWIDE KHAI TRƯƠNG THỊ TRƯỜNG VN

  huynhloc
  huynhloc
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 1

  CHÀO ĐÓN SỰ KIỆN SYNERGY WORLDWIDE KHAI TRƯƠNG THỊ TRƯỜNG VN Empty CHÀO ĐÓN SỰ KIỆN SYNERGY WORLDWIDE KHAI TRƯƠNG THỊ TRƯỜNG VN

  Bài gửi by huynhloc on 2010-04-25, 09:29

  Chúng tôi c?n h?p tác v?i các th? l?nh


  [b][b]Theo thông tin m?i nh?t thì tháng 26/ 04/2010 Synergy s? b?t ??u ti?n hành ??ng ký cho các thành viên ? Vi?t Nam.

  Nh?m
  m?c ?ích xây d?ng nhóm b?n v?ng và h? th?ng v?ng m?nh trong T?p ?oàn
  Synergy Worldwide, chúng tôi c?n h?p tác v?i các th? l?nh MLM t?i kh?p
  các thành ph?, qu?n, huy?n trong c? n??c.B?n hoàn toàn làm ch? h? th?ng
  kinh doanh c?a mình theo m?t k? ho?ch ?ã ???c ki?m ch?ng là hi?u qu?
  nh?t.
  *Yêu c?u chung:*
  - Nh?ng th? l?nh ?ang làm mlm nh?ng mu?n tìm m?t c? h?i m?i.
  - Nh?ng th? l?nh ?ã ng?ng làm mlm m?t th?i gian.
  - Nh?ng ng??i ch?a t?ng làm mlm nh?ng có hi?u bi?t mlm và có t? ch?t c?a m?t th? l?nh.[/b][/b]

  - Là Th? L?nh c?a ??i nhóm phát tri?n theo d?ng sinh ho?t c?ng ??ng
  *Khi h?p tác v?i chúng tôi b?n ???c gì?*
  - H? th?ng c?a chúng ta ?i theo s? ?? nh? phân,s?c m?nh c?a nó là s? ?oàn k?t ?an xen theo chu?i m?c xích.
  -
  B?n là ng??i mau m?n s? có nh?ng quy?t ??nh mau m?n, và ?ây là m?t y?u
  t? c?c kì quan tr?ng ?? b?n có m?t m?ng l??i l?n trong s? ?? nh? phân
  c?i ti?n.


  - B?n ???c h? tr? t? nh?ng upline trong và qu?c t? trong vi?c xây d?ng nh?ng thành viên t?i nh?ng th? tr??ng Nh?t B?n, Mehico, ?ài Loan,...và Vi?t Nam.
  B?n là ai? Hãy g?i cho chúng tôi ?? ??ng ký b?n k? ho?ch th? tr??ng,chúng tôi s? cùng b?n ?i ??n thành công.  Hãy liên l?c v?i chúng tôi:

  Mr L?c
  Mail: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Nick chat (yahoo): mylove_0577
  Mobile: 0977.100.192

   Hôm nay: 2019-08-21, 01:09