DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Báo cáo, đề án, luận văn, thực tập, kế toán, QTKD, ngân hàng, tài chính

  nguyenhuuvinh647
  nguyenhuuvinh647
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 5
  Cảm ơn : 1

  Báo cáo, đề án, luận văn, thực tập, kế toán, QTKD, ngân hàng, tài chính Empty Báo cáo, đề án, luận văn, thực tập, kế toán, QTKD, ngân hàng, tài chính

  Bài gửi by nguyenhuuvinh647 on 2010-02-26, 10:04

  [URL="http://hoichothuongmai.com/4rum/showthread.php?p=7009"]
  CD Báo cáo th?c t?p kinh t?: K? toán, Qu?n Tr? Kinh Doanh
  [/URL]
  [URL="http://hoichothuongmai.com/4rum/showthread.php?p=7009"]
  Báo cáo, đề án, luận văn, thực tập, kế toán, QTKD, ngân hàng, tài chính KQCROWbZVC
  [/URL]

  Là CD bao g?m 1500 báo cáo th?c t?p các chuyên ngành : K? toán, Qu?n tr? kinh doanh, Qu?n tr? nhân s?, Marketting, Ngo?i th??ng, tài chính ti?n t?, kinh doanh qu?c t?, kinh t? ??u t?.

  GIÁ : 60.000 ??ng
  ( Các t?nh cho xin thêm 25k ti?n chuy?n qua b?u ?i?n )
  Phone: 0927356811 - 0935293000 ( Mr. Vinh )


  NGÂN HÀNG : ?ÔNG Á
  S? TÀI KHO?N: 0103045223
  CH? TÀI KHO?N :NGUY?N H?U VINH

  Sau khi nh?n ???c ti?n b?n vui lòng nh?n tin ??a ch? c? th? c?a b?n ?? mình chuy?n CD b?ng ???ng chuy?n phát nhanh ??n t?n n?i b?n yêu c?u !

  Là CD bao g?m 1500 báo cáo th?c t?p
  Các bài báo cáo th?c t?p ???c vi?t b?ng file word nên r?t d? dàng ch?nh s?a theo ý c?a các b?n![

  BAO G?M CÁC CHUYÊN NGÀNH SAU:
  Báo các th?c t?p chuyên ngành K? toán - Ki?m toán
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Qu?n tr? Kinh doanh
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Qu?n tr? Nhân l?c
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Qu?n tr? Ch?t l??ng
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Qu?n tr? Chi?n l??c
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Qu?n lý Công ngh?
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Qu?n tr? Du l?ch - Khách s?n
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Th??ng m?i & Kinh t? qu?c t?
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Kinh t? Môi tr??ng
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Kinh t? ??u t?
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Kinh t? B?o hi?m
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Kinh t? Nông nghi?p
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Kinh t? Công nghi?p
  Báo các th?c t?p chuyên ngành K? ho?ch & Kinh t? Phát tri?n
  Báo các th?c t?p chuyên ngành Marketing - Th??ng hi?u
  ---------------------
  Lu?n v?n kinh t?:
  K? toán, Qu?n Tr? Kinh Doanh, Ngân Hàng


  Báo cáo, đề án, luận văn, thực tập, kế toán, QTKD, ngân hàng, tài chính IbHIGHBSZS
  GIÁ : 125.000 ??ng
  ( Các t?nh cho xin thêm 25k ti?n chuy?n qua b?u ?i?n )
  Phone: 0927356811 - 0935293000 ( Mr. Vinh )


  NGÂN HÀNG : ?ÔNG Á
  S? TÀI KHO?N: 0103045223
  CH? TÀI KHO?N :NGUY?N H?U VINH


  Sau khi nh?n ???c ti?n b?n vui lòng nh?n tin ??a ch? c? th? c?a b?n ?? mình chuy?n CD b?ng ???ng chuy?n phát nhanh ??n t?n n?i b?n yêu c?u !


  CD BAO G?M CÁC BÀI LU?N V?N CÁC CHUYÊN NGÀNH SAU:
  1. QU?N TR? KINH DOANH
  2. K? TOÁN
  3. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  4. KINH T? ??U T?
  5. QU?N TR? DU L?CH
  6. QU?N TR? NHÂN L?C
  7. MARKETING
  8. QU?N TR? ??U T?
  9. B?O HIÊM - NGO?I TH??NG
  10. KINH DOANH QU?C T? - ??I NGO?I.  Lu?n v?n, chuyên ?? t?t nghi?p, ?? án môn h?c:
  Lu?n v?n K? toán - Ki?m toán
  Lu?n v?n Tài chính - Ngân hàng
  Lu?n v?n Qu?n tr? Kinh doanh
  Lu?n v?n Qu?n tr? Nhân l?c
  Lu?n v?n Qu?n tr? Ch?t l??ng
  Lu?n v?n Qu?n tr? Chi?n l??c
  Lu?n v?n Qu?n lý Công ngh?
  Lu?n v?n Qu?n tr? Du l?ch - Khách s?n
  Lu?n v?n Th??ng m?i & Kinh t? qu?c t?
  Lu?n v?n Kinh t? Môi tr??ng
  Lu?n v?n Kinh t? ??u t?
  Lu?n v?n Kinh t? B?o hi?m
  Lu?n v?n Kinh t? Nông nghi?p
  Lu?n v?n Kinh t? Công nghi?p
  Lu?n v?n K? ho?ch & Kinh t? Phát tri?n
  Lu?n v?n Marketing - Th??ng hi?u
  Lu?n v?n Lu?t - Thu? - H?p ??ng
  Lu?n v?n Th?ng kê kinh t?
  Lu?n v?n Công ngh? thông tin & Tin h?c Kinh t?
  Lu?n v?n ?i?n t? Vi?n thông
  Lu?n v?n Ki?n trúc - Xây d?ng
  Lu?n v?n C? khí - Ch? t?o máy


  M?I THÔNG TIN H? TR? - TH?C M?C XIN CÁC B?N VUI LÒNG LIÊN H?
  HOTLINE: 0927356811 - 0935293000
  E_Mail: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Hôm nay: 2019-08-17, 18:02