DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Mời bạn tham gia!

  nongmaithuong
  nongmaithuong
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 1

  Mời bạn tham gia! Empty Mời bạn tham gia!

  Bài gửi by nongmaithuong on 2009-09-12, 14:42

  TH? NG?
  Di?n ?àn Thanh niên Vi?t Nam và Phát tri?n b?n v?ng 2009
  Ch? ??: Bi?n ??i khí h?u - Hi?u và Hành ??ng
  N?i g?p g? và k?t n?i c?a nh?ng “s? gi? xanh”,
  nh?ng ng??i mong mu?n Hi?u và Hành ??ng vì s? phát tri?n b?n v?ng


  Là th? h? ?ang ???c l?n lên trong th?i ??i thông tin toàn c?u, ngày càng có nhi?u b?n tr? Vi?t Nam thông th?o v?i công ngh?, ngo?i ng? và tri th?c hi?n ??i. Tuy nhiên, l?c l??ng dân s? ?ông ??o này ?ang ph?i ??i m?t v?i nh?ng thách th?c to l?n v? thi?u hi?u bi?t v? sinh thái và môi tr??ng, trong khi ??t n??c ta ?ang t?p trung vào các m?c tiêu xoá ?ói gi?m nghèo và t?ng tr??ng kinh t?. Chính Thanh niên Vi?t Nam là ??i t??ng ?ang ngày càng quan tâm ??n các v?n ?? môi tr??ng, ??c bi?t mu?n tìm hi?u nh?ng tác ??ng c?a Bi?n ??i khí h?u và vai trò c?a mình trong b?c tranh ?y. ?? t?ng c??ng s? Hi?u bi?t và Hành ??ng tích c?c c?a gi?i tr? vì s? phát tri?n b?n v?ng, M?ng l??i Th? h? xanh Vi?t Nam ???c thành l?p.

  Nh?m thúc ??y s? tham gia c?a thanh niên Vi?t Nam vào cu?c chi?n ch?ng Bi?n ??i khí h?u trong n??c và trên th? gi?i, h??ng ?ng Phong trào 350 - Ngày Hành ??ng vì bi?n ??i khí h?u qu?c t? 24/10 và Chi?n d?ch toàn c?u “Seal the Deal” - UNEP, Th? H? Xanh t? ch?c Di?n ?àn Thanh niên Vi?t Nam và Phát tri?n b?n v?ng (VYS) n?m 2009 v?i ch? ?? Bi?n ??i khí h?u - Hi?u và Hành ??ng (CCAA) t? ngày 19-25/10/2009 ? Trung tâm IOGT ? Sóc S?n, Hà N?i.

  M?c tiêu

  V?i m?c tiêu nâng cao hi?u bi?t, ki?n th?c và k? n?ng ?? ??i phó v?i Bi?n ??i khí h?u và nh?ng v?n ?? Phát tri?n b?n v?ng khác, di?n ?àn mong mu?n t?o ra m?t c? h?i ?? các b?n tr? trao ??i suy ngh? và quan ?i?m c?a mình v? các v?n ?? Môi tr??ng c?ng nh? chia s? ý t??ng, liên k?t m?ng l??i và khuy?n khích thanh niên hành ??ng. ?i?u này bao g?m vi?c trao ??i các sáng ki?n c?a thanh niên v? ch?ng Bi?n ??i khí h?u, c?t gi?m l??ng khí th?i cacbon c?ng nh? các tác ??ng không thân thi?n c?a con ng??i ??i v?i môi tr??ng. T? ?ó, các b?n tr? s? truy?n t?i và lan to? c?m h?ng t? di?n ?àn ?? thúc ??y nh?ng ng??i xung quanh (b?n bè, gia ?ình, nhà tr??ng, c?ng ??ng…) cùng thay ??i và hành ??ng tích c?c.

  N?i dung ch??ng trình

  Trong n?m ngày, di?n ?àn s? xoay quanh các ch? ?? ?a d?ng nh?: Thông tin c? b?n v? Bi?n ??i khí h?u và S? nóng lên toàn c?u, Bi?n ??i khí h?u và h? sinh thái: ?a d?ng sinh h?c/ phá r?ng/ tài nguyên bi?n, Thiên tai, N?ng l??ng/ Công ngh?, D?u chân sinh thái và L?i s?ng b?n v?ng/ ?ô th? hóa, Ng??i nghèo và s? thích ?ng v?i Bi?n ??i khí h?u, Kinh doanh b?n v?ng, “Xanh hóa” ngh? nghi?p, N??c, L??ng th?c, Nông nghi?p, Rác th?i/ qu?n lý rác th?i,vv.

  Bên c?nh ?ó, các b?n tr? tham gia c?ng s? ???c t?p hu?n v? nh?ng k? n?ng c?n thi?t bao g?m Truy?n thông, Th??ng th?o, Xây d?ng m?ng l??i/nhóm, vv.

  ??i t??ng tham d? / Tiêu chí l?a ch?n

  · Là thanh niên Vi?t Nam d??i 30 tu?i tính ??n tháng 10/2009

  · Có tâm huy?t và cam k?t tham gia b?o v? môi tr??ng, ch?ng Bi?n ??i khí h?u

  · Có n?ng l?c “s? gi? xanh” (green change agents) - truy?n t?i nh?n th?c và hành ??ng vì cu?c s?ng b?n v?ng t?i b?n bè, gia ?ình, và c?ng ??ng ??a ph??ng.  Ban t? ch?c và ??i tác

  VYS là s?n ph?m liên k?t c?a các t? ch?c phi chính ph? Vi?t Nam và qu?c t? cùng các câu l?c b? môi tr??ng và các b?n thanh niên tình nguy?n: Live&Learn; RAECP, GreenZoom, Challenge to Change, Câu l?c b? C4E, VYF, CERED… v?i s? h?p tác và h? tr? c?a T? ch?c OXFAM và H?i ??ng Anh (British Council) t?i Vi?t Nam.
  .

  ?? bi?t thêm chi ti?t v? Di?n ?àn Thanh niên và Phát tri?n B?n v?ng 2009, xin m?i ghé th?m [You must be registered and logged in to see this link.].

  M?i thông tin, vui lòng liên h?:

  ?? Vân Nguy?t, Trung tâm S?ng và H?c t?p vì Môi tr??ng và C?ng ??ng (Live&Learn)

  Tel: (04) 37185930

  Email: [You must be registered and logged in to see this link.]  ??N ??NG KÝ THAM D?
  DI?N ?ÀN THANH NIÊN VÀ PHÁT TRI?N B?N V?NG 2009
  “BI?N ??I KHÍ H?U: HI?U VÀ HÀNH ??NG”


  Di?n ?àn Thanh niên Vi?t Nam và Phát tri?n b?n v?ng ???c t? ch?c l?n ??u tiên t? 19 – 25/ 10/2009 t?i Hà N?i v?i ch? ??: Bi?n ??i khí h?u – Hi?u và Hành ??ng. ?ây là c? h?i ?? ??i di?n thanh niên t? các vùng mi?n c?a Vi?t Nam cùng g?p g? chia s? ki?n th?c và k? n?ng c? b?n v? Bi?n ??i khí h?u, phát tri?n m?ng l??i và thúc ??y nh?ng hành ??ng thi?t th?c nh?m ?ng phó v?i tác ??ng c?a Bi?n ??i khí h?u t?i Vi?t Nam. Vui lòng truy c?p website [You must be registered and logged in to see this link.]
  ho?c liên h? v?i chúng tôi qua email: [You must be registered and logged in to see this link.] ?? bi?t thêm chi ti?t.


  ?? tham gia Di?n ?àn, m?i B?n ?i?n ??y ?? ??n ??ng ký d??i ?ây và B?n cam k?t kèm theo r?i g?i v? ??a ch?: [You must be registered and logged in to see this link.].


  L?u ý:L? phí tham d? ch??ng trình là 100.000 VND/ng??i. S? ti?n này s? ???c dùng ?? trang tr?i m?t ph?n chi phí t? ch?c ch??ng trình. Ngoài ra, các thành viên tham d? t? ch?u trách nhi?m v? chi phí cá nhân phát sinh. Các b?n c?ng có th? nh?n ???c s? h? tr? chi phí ?i l?i t? Di?n ?àn trong tr??ng h?p c?n thi?t.

  M?i b?n ?i?n thông tin vào các b?ng d??i ?ây:
  ?nh
  (3x4 cm)
  PH?N I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Hãy ?i?n chính xác các thông tin c? b?n d??i ?ây

  H? và tên:

  S? CMTND:

  Ngày sinh:

  Gi?i tính:

  Dân t?c:

  Tôn giáo:

  Email:

  ?i?n tho?i:

  ??a ch? hi?n t?i:


  Quê quán:

  T? ch?c b?n ?ang công tác/h?c t?p:

  Chuyên ngành/l?nh v?c công tác/h?c t?p:

  Ch?c v? trong t? ch?c:

  Email:

  ?i?n tho?i:

  ??a ch?:


  Website:

  Kh? n?ng ngo?i ng? (nêu c? th?):


  K? n?ng tin h?c (nêu c? th?):


  PH?N II. KI?N TH?C, K? N?NG VÀ KINH NGHI?M CÁ NHÂN

  Hãy giúp chúng tôi hi?u rõ kh? n?ng c?a b?n!


  2.1 Các ho?t ??ng và công tác xã h?i ?ã và ?ang tham gia, ??c bi?t trong l?nh v?c môi tr??ng (không quá 01 trang A4)

  Th?i gian
  ??n v?/ Ch??ng trình
  Mô t? tóm t?t ho?t ??ng
  B?n có ?óng góp gì cho ho?t ??ng ?ó


  2.2 Thành tích n?i b?t c?a b?n liên quan ??n l?nh v?c môi tr??ng:

  2.3 Nh?ng ki?n th?c/k? n?ng/kh? n?ng n?i b?t c?a b?n?

  Ki?n th?c (VD: v? công ngh? xanh, kinh doanh…):

  K? n?ng (VD: thuy?t trình, t? ch?c,…):

  Các kh? n?ng khác (ngh? thu?t, thi?t k?;…):


  PH?N III. M?C TIÊU VÀ ??NG L?C THAM GIA DI?N ?ÀN 2009

  Hãy chia s? nh?ng mong mu?n và d? ??nh c?a b?n v? ch? ?? Bi?n ??i khí h?u

  3.1 Nêu rõ 3 m?c tiêu c?a b?n khi ??ng ký tham gia Di?n ?àn 2009?
  3.2 Theo b?n, bi?n ??i khí h?u là gì và có tác ??ng nào t?i b?n, ??n chuyên ngành/công vi?c mà b?n ?ang làm vi?c/nghiên c?u?
  3.3 Di?n ?àn tìm ki?m và liên k?t các “s? gi? xanh” (green change agents) – nh?ng ng??i ?óng vai trò truy?n t?i nh?n th?c và hành ??ng vì m?t cu?c s?ng b?n v?ng t?i b?n bè, gia ?ình và c?ng ??ng. V?i n?ng l?c và v? trí c?a mình, b?n có ngh? r?ng mình là m?t s? gi? xanh hay không? B?n có th? làm gì và ?nh h??ng ??n nh?ng nhóm ??i t??ng nào ?? cùng n? l?c b?o v? môi tr??ng?
  3.4 Phác th?o ý t??ng c?a b?n v? m?t d? án, gi?i pháp mà b?n cho là kh? thi và có ý ngh?a trong ch? ?? Bi?n ??i khí h?u và phát tri?n b?n v?ng (N?u có).

  PH?N IV: N?I DUNG KHÁC

  B?n bi?t ??n di?n ?àn Thanh niên và Phát tri?n b?n v?ng 2009 b?ng cách nào?
  S?c kh?e c?a b?n: (VD: ?ã t?ng b? cách ly/ ? trong khu v?c có d?ch cúm H1N1; ti?n s? b?nh, d? b? say tàu xe, thi?u máu, y?u tim, huy?t áp cao …)
  Yêu c?u ??c bi?t gì v? ch? ?? ?n u?ng không? (?n chay, ?n kiêng, d? ?ng v?i 1 lo?i th?c ?n…)
  Các yêu c?u khác:

  Dành cho các b?n ??n t? các t?nh/thành ph? khác không thu?c ??a bàn Hà N?i:
  B?n có c?n s? h? tr? v? chi phí ?i l?i không? (Có/Không)
  N?u có, hãy nêu rõ lý do và li?t kê các chi phí c?n thi?t:
  N?u không có s? h? tr?, b?n có th? tham gia H?i th?o không? (Có/Không)  Tôi xin cam ?oan nh?ng ?i?u trên là hoàn toàn ?úng s? th?t.
  Ngày tháng n?m 2009
  Ng??i làm ??n  BA?N CAM KÊ?T
  DI?N ?ÀN THANH NIÊN VÀ PHÁT TRI?N B?N V?NG 2009


  Kính g?i: Ban tô? ch??c Diê?n ?a?n Thanh niên và Phát tri?n b?n v?ng 2009

  Tên tôi la?:

  Tôi xin cam kê?t la? ?a? ?o?c va? hoàn toàn ?ô?ng y? v??i nh??ng ?iê?u kho?n sau ?ây:

  1. Tôi ?a? ????c s?? ?ô?ng y? cu?a phu? huynh (ho??c ng???i ba?o tr??) cho phe?p tham d?? ?â?y ?u? ca?c hoa?t ?ô?ng trong 05 nga?y cu?a Diê?n ?a?n Thanh niên và Phát tri?n b?n v?ng 2009;

  2. Tôi se? t?? chi?u tra?ch nhiê?m ba?o vê an toàn ca? nhân (bao gô?m viê?c ?i la?i, ?n uô?ng, s?c kh?e) cu?a ba?n thân trong su?t 05 nga?y tham d?? Diê?n ?a?n Thanh niên và Phát tri?n b?n v?ng 2009;

  3. Tôi ?ô?ng y? cho phe?p BTC Diê?n ?a?n Thanh niên và Phát tri?n b?n v?ng 2009 s?? du?ng hi?nh a?nh va? tên tôi trong ca?c ba?n ba?o ca?o, ca?c ba?i ba?o va? ch??ng tri?nh truyê?n hi?nh vê? Diê?n ?a?n Thanh niên và Phát tri?n b?n v?ng 2009 vì m?c ?ích phi l?i nhu?n; và

  4. Tôi xin ch?u trách nhi?m v? m?i hành vi và phát ngôn c?a mình trong su?t nh?ng ngày tham d? Di?n ?àn.
  Nga?y tha?ng n?m 2009  Xa?c nhâ?n cu?a ng??i b?o tr?
  Ky? tên


  Ng???i tham gia
  Ky? tên   Hôm nay: 2019-08-22, 23:02